Søknadsperioden for breddegaver er over. For prosjektgaver kan du søke hele året.

SpareBankstiftelsen Ringerike ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutningen mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank til SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Opprettelsen av SpareBankstiftelsen Ringerike skal sikre at den kapital som var opparbeidet i Ringerikes Sparebank gjennom mer enn 175 år, og som ble omdannet som følge av banksammenslutningen, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

Sparebankstiftelsen bidrar positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen er en betydelig eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Formål, visjoner og verdier

SpareBankstiftelsen Ringerike skal forvalte de verdier den ble tilført ved opprettelsen til beste for lokalsamfunnet i Ringerike og Hole.

Formål

 • Bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.
 • Være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 1 Ringerike Hadeland.
 • Utøve en forsvarlig kapitalforvaltning av de midler stiftelsen besitter.
 • Bidra til å videreføre sparebanktradisjoner.

Visjon

Vi bidrar til positiv utvikling av Ringerikssamfunnet.

Verdier

Vi er samfunnsbyggende og langsiktige.

Historie

Representantskapet i Ringerikes Sparebank og forstanderskapene i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner besluttet i møter 17. desember 2009 at de interesser deres banker skal ivareta, var best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene ble slått sammen til en ny bank under navnet SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Sammenslutningen ble gjennomført ved at bokført grunnfondskapital i Ringerikes Sparebank ble konvertert til eierandelskapital samtidig som virksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner ble overtatt av og videreføres i den sammensluttende sparebanken SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Samtidig med etableringen av SpareBank 1 Ringerike Hadeland ble det opprettet sparebankstiftelser som ble tilført egenkapitalbevis i den sammensluttede sparebanken.

De stiftelsene som ble opprettet, var:

 • SpareBankstiftelsen Ringerike
 • SpareBankstiftelsen Gran
 • SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og disponere deler av overskuddet til allmennyttige formål.

Eierskap

SpareBankstiftelsen Ringerike er største eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

SpareBankstiftelsen Ringerike hadde ved etableringen en eierandel av egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland på 46,4 %. I samarbeid med SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og SpareBankstiftelsen Gran, ble det våren 2011 gjennomført et bredt anlagt nedsalg av egenkapitalbevis i markedet.

Gjennom dette nedsalget ble SpareBankstiftelsen Ringerikes eierandel redusert til 30 %. Stiftelsen har uttrykt at den ønsker å ha en langsiktig eierandel på minimum 25 % i banken.

Eierstrategi

 • Være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
 • Ha klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift og utbetaling av utbytte.
 • Utvikle et godt operasjonelt samarbeid som kan bidra til verdiøkning hos begge parter.
 • Utøve styringsrett gjennom representasjon i styrende organer.
 • Ha en langsiktig eierandel på minimum 25 % av bankens egenkapitalbevis.

Allmennyttig virksomhet

Ved utdeling av gaver vil SpareBankstiftelsen Ringerike bidra til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.

Et viktig mål med stiftelsen er å videreføre sparebanktradisjonene, blant annet gjennom utdeling av gaver til allmennyttige formål.

Tidligere Ringerikes Sparebank har gjennom en årrekke vært en viktig lokal støttespiller og bidratt med betydelige beløp til lag og foreninger.

Gjennom gavevirksomheten har banken vært med på å vitalisere lag og foreninger og dermed også lokalsamfunnet.

SpareBankstiftelsen Ringerike har som mål å videreføre og forsterke bankens samfunnsengasjement. Gjennom å være samfunnsbyggende og langsiktige tar vi sikte på å bli en viktig aktør i utviklingen av vårt lokalsamfunn.

SpareBankstiftelsen Ringerike tar sikte på å bruke 1,5-2,0% årlig av stiftelsens bokførte egenkapital til allmennyttige formål/gaver.

Overordnede målsettinger for gavevirksomheten

 • Bidra til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.
 • Videreføre og videreutvikle bankens gavetradisjoner.
 • Profilere banken og stiftelsen.
 • Prioritere barn og ungdom.
 • Være proaktiv og kreativ i gavetildelinger.

Virksomhets­styring

SpareBankstiftelsen Ringerike er en uavhengig stiftelse med et langsiktig mål om å bidra til å gi vårt lokalsamfunn en positiv utvikling.

Etiske retningslinjer

Et slikt utgangspunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsområder ikke bare skal forholde seg til lover og regler, men i etiske sammenhenger også skal være på høyde med det som oppfattes som beste praksis. Sparebankstiftelsens virksomhet er avhengig av et godt renommé og et godt samarbeid med sine interessenter. Gavesøkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten ellers skal til enhver tid ha tillit til vår kvalitet, profesjonalitet og integritet.

Det er derfor utarbeidet etiske retningslinjene som skal prege virksomheten og dømmekraften vår, og gjelder for ansatte og alle medlemmer av styrende organer i SpareBankstiftelsen Ringerike. Retningslinjene gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltningsstrategi og gavepolitikk.

Vedtekter

Vedtekter for Sparebankstiftelsen Ringerike

Styrende organer

Styrende organer i SpareBankstiftelsen Ringerike.

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen, som består av følgende 10 medlemmer og 2 varamedlemmer:

 • Arve Bjørseth, Hønefoss (Leder)
 • Yngve Soltvedt, Røyse (Nestleder)
 • Ragnar Braata, Røyse
 • Unn Teslo, Hønefoss
 • Leif Erik Nordby, Tyristrand
 • Thomas Klevjer, Hønefoss
 • Ina Elsrud, Hønefoss
 • Marianne Berggaard Breili, Sokna
 • Marte Aagesen Trondsen, Hønefoss
 • Tone Reneflot Thoresen, Tyristrand
 • Peter Bekkestad, Hønefoss (Varamedlem)
 • Guro Bakke, Røyse (Varamedlem)

Valgkomité

 • Arve Bjørseth, Hønefoss (Leder)
 • Yngve Soltvedt, Røyse
 • Marianne Berggaard Breili, Sokna

Styre

Generalforsamlingen velger styre, som består av følgende medlemmer:


 • Tor Eid, Hønefoss (Leder)

 • Knut Nordenhaug, Røyse

 • Hedda Obstfelder, Hønefoss

 • Ellen Grønlund, Hønefoss

 • Marte Lerberg Kopstad, Hønefoss

Administrasjon


 • Kjell Baug, Hønefoss (Daglig leder)

Forvaltnings­strategi

 • Kapitalforvaltningen er et middel for å realisere sparebankstiftelsens formål, spesielt gaver til allmennyttige formål.
 • Stiftelsen skal til enhver tid ha en egen forvaltningsstrategi. Forvaltningsstrategien er de overordnede retningslinjer for å ivareta den kapitalen som ikke står investert i egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kortsiktige likviditetsmidler og gavemidler holdes utenfor.
 • Kapitalen skal forvaltes på en forsvarlig måte ut fra et langsiktig (evigvarende) tidsperspektiv. Det skal til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.
 • Kapitalen skal ha god risikospredning og likviditet.
 • Stiftelsen skal ikke oppta lån i forbindelse med finansplasseringene.
 • Stiftelsen skal benytte ekstern rådgiver ved finansplasseringene.
 • Det er inngått avtale med Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS om rådgivning for sparebankstiftelsens finansplasseringer.